ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА BENIKO.EU

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА WWW.BENIKO.EU

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Оператор и собственик на сайта www.beniko.eu е “Бенико ПЕТ-ЕР” ЕООД, наричан по-долу и “Оператор” . Съгласно ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА собственикът на сайта има правото да упражни правата си за собственост над него. Съдържанието на страниците и съпровождащите сайта изходящи електронни съобщения не може да се съхранява, редактира или разпространява без съгласието на собственика му – „Бенико ПЕТ-ЕР” ЕООД.
 1. Страни по отношенията, уредени от настоящите общи условия, са “Бенико ПЕТ-ЕР” ЕООД (ЕИК 175194513) от една страна, както и всеки потребител, заредил интернет сайта www.beniko.eu, от друга.
 1. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите условия за ползване, и всяко активно действие от негова страна, или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът www.beniko.eu е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите условия за ползване.
 1. Активно действие представлява кликване/натискане/селектиране на електронна връзка или рекламен банер, отвеждащ потребителя към други интернет страници от сайта www.beniko.eu.
 1. Запазване на пасивно поведение означава ненапускането на сайта, след като той се е заредил в браузъра на потребителя.
 1. Достъпът до сайта и ползването му са напълно безплатни за посетителите. Операторът не носи отговорност за извършване на каквото и да било плащане от страна на потребителя към Оператора или който и да било друг ползвател на сайта.
 1. Ако посетител нанесе технически повреди на сайта или системите на www.beniko.eu, въпросният потребител носи пълната отговорност за всички задължения и разходи, произтичащи от тези повреди.

ІІ. ПОЯСНЕНИЕ НА НЯКОИ ТЕРМИНИ

Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

Интернет сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда в браузърa, при изписване на електронния адрес http://www.beniko.eu;

Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице, въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт и съгласно, при наличие на интерес, да участва в томболите, да се записва за бюлетин и други проекти на “Бенико ПЕТ-ЕР“ ЕООД;

Интерфейс – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, чрез който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.

Платформа – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт, предоставящ достъпна среда на потребителя до възможностите на интернет пространството.

Браузър – компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.

Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Информационна система / Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява автоматична обработка на данни.

Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.

IP Адрес („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.

Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.

Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя;

Потребителски профил е обособена част от уебсайта “Бенико ПЕТ-ЕР” ЕООД, съдържаща информация за потребителя, изисквана от www.beniko.eu, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между потребителя и “Бенико ПЕТ-ЕР” ЕООД.

Потребителски профил е обособена част от уебсайта www.beniko.eu, предоставяща публично информация за потребителя, която може да включва посочените от него име, възраст, рождена дата, пол, местоживеене и снимки, специфични детайли относно участието в томбола/и за награда/и на “Бенико ПЕТ-ЕР” ЕООД, както и всякаква друга информация за потребителя и неговите действия в уебсайта на “Бенико ПЕТ-ЕР” ЕООД, незащитена от Закона за защита на личните данни.

Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

Уебсайт / сайт („website“) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

Ваучер или разписка – виртуален документ с уникален номер, издаван на потребителя-купувач от „Бенико Пет-ЕР“ ЕООД, като администратор на сайта www.beniko.eu, в потвърждение на това, че при условията на чл.48 от Закона за защита на потребителите, потребителят-купувач е сключил с „Бенико Пет-ЕР“ ЕООД, чрез информационната платформа www.beniko.eu и разположената там електронна форма, конкретен договор за продажба от разстояние на конкретна стока/услуга, по обявени от търговеца промоционални цени, както и че е извършил авансовото плащане за част и или в цялост от цената на закупуваната от разстояние стока и/или услуга, направено в полза на „Бенико Пет-ЕР“ ЕООД според условията на сключения между тях договор, чрез превеждането му по сметка на администратора на сайта www.beniko.eu.

ІІІ. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

 1. “Бенико ПЕТ-ЕР” ЕООД предоставя за ползване на потребителите уебсайт, електронен магазин и платформа за e-mail маркетинг, като предоставя рекламни съобщения, промоционални оферти, полезна информация за продукти и услуги на „Бенико ПЕТ-ЕР“ ЕООД и негови контрагенти, чрез интернет сайта си www.beniko.eu, Facebook, Mailchimp или друга програма за маркетинг, както и търговски съобщения по мобилните номера на потребителите. Потребителите на www.beniko.eu се съгласяват данните им, при заявка за куриерска услуга, също да бъдат използвани за допълване на базата от данни на потребители, която е собственост на „Бенико ПЕТ-ЕР“.
 1. “Бенико ПЕТ-ЕР” ЕООД единствено и само поддържа интернет сайта www.beniko.eu, като не носи отговорност при следните случаи:
 1. За вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на “Бенико ПЕТ-ЕР” ЕООД, или трети лица, подизпълнители в сайта www.beniko.eu;
 1. За евентуални недостатъци и/или друга рекламационна отговорност по отношение на стоките, предлагани в сайта, както и ако условия или други характеристики на стоките, обявени в сайта от други търговци, се окажат подвеждащи;
 1. За нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на “Бенико ПЕТ-ЕР” ЕООД.;
 1. За вреди, причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на сайта http://www.beniko.eu;
 1. За всички вреди, причинени на потребителите при предоставяне на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди (от служители на “Бенико ПЕТ-ЕР” ЕООД);
 1. 6. Освен в случаите когато е изрично уговорено, потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на “Бенико ПЕТ-ЕР” ЕООД.
 2. 7. Регистрирайки се в уебсайта на “Бенико ПЕТ-ЕР” ЕООД, потребителят разрешава да му бъде създаден потребителски профил с маркетингови цели.

ІV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. “Бенико ПЕТ-ЕР” ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
 1. В регистрационната форма, попълвана от потребителя при регистрацията, “Бенико ПЕТ-ЕР” ЕООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, потребителят се съгласява информацията (включително номер на банкова карта) за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. Потребителския профил създаван при първоначалната регистрация е с настройки по подразбиране, даващи възможност за свободен достъп до някои лични данни обявени от потребителя (име и фамилия), с оглед обявяването му за печеливш при някоя от провежданите на сайта томболи.
 1. Ограниченията по т. 1 не се прилагат, в случай че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай “Бенико ПЕТ-ЕР” ЕООД има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.
 1. “Бенико ПЕТ-ЕР” ЕООД събира и използва информацията за потребителите, единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за “Бенико ПЕТ-ЕР” ЕООД
 1. С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на организиране тегленето на томболи с награди и изпращане на търговски съобщения.
 1. “Бенико ПЕТ-ЕР” ЕООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
 1. Е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
 1. Третите лица са партньори на “Бенико ПЕТ-ЕР” ЕООД, които по силата на договор имат право да изпращат търговски съобщения до регистрираните потребители на сайта Www.beniko.eu, в качеството си на наематели на потребителската база данни. При изпращане на търговски съобщения, потребителите винаги трябва да имат правото да се откажат от тяхното получаване, което автоматично прекратява и регистрацията им в сайта http://www.beniko.eu до момента, в който те не я възстановят доброволно.
 1. Информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
 1. Други посочени в закона случаи.
 1. С регистрацията си в www.beniko.eu, потребителят разрешава на обявените от него E-mail адрес, телефонен номер или пощенски адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от “Бенико ПЕТ-ЕР” ЕООД, от офериращите в сайта търговци или от партньори, с които Операторът има сключен договор за това.
 1. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

 1. “Бенико ПЕТ-ЕР” ЕООД си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия едностранно, без да уведомява за това потребителя.
 1. С регистрацията си на сайта всеки участник заявява, че е запознат, че продуктите или услугите, които може да закупи или спечели чрез сайта www.beniko.eu, попадат в кръга на описаните в чл. 50, ал. 3, т. 2 от ЗЗП.
 1. Всеки доброволно регистрирал се клиент заявява изричното си съгласие, в случай че се окаже печеливш от периодичните томболи, да заплати разходите по доставка на наградата чрез куриер при самата доставка или сам да си я получи в някой от салоните за красота на „Бенико ПЕТ –ЕР“ ЕООД, ако друго не е посочено изрично. Печелившият не заплаща стойността на спечелената от него награда, а само разходите по доставянето й по цени, определени от съответния куриер или пощенски оператор, отговорен за доставянето на наградата.
 1. Страните декларират, че в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на Общите условия, на други клаузи или на техни части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
 1. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
 1. Настоящите Общи условия могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на “Бенико ПЕТ-ЕР” ЕООД. Ако продължи да ползва сайта www.beniko.eu, всеки потребител изрично се съгласява с направените промени.

Всички права запазени!

“Бенико ПЕТ-ЕР” ЕООД

© www.beniko.eu е услуга на “Бенико ПЕТ-ЕР” ЕООД. Произведено в София. 2013.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА BENIKO.EU

ДОПЪЛНЕНИЕ:

Някои снимки на този сайт са намерени в интернет пространството и качени от администратора. Ако притежавате права на някоя от тях и не желаете тя да бъде публикувана на сайта ни, моля изпратете правата й на нашия администратор на адрес [email protected] и снимката ще бъде своевременно премахната